Quality Policy

As Levent Kimya, our vision is to increase our competitiveness by introducing products that make daily life easier and are sensitive to environment and public health. In line with its vision, Levent Kimya has chosen to improve its product quality according to national and international laws by keeping product safety as a priority in order to meet customer expectations and increase satisfaction.

Our basic principle is to document, certify and continuously improve our Quality Management system in order to meet the requirements of ISO 9001 standard, to ensure that everyone in the organization achieves unit objectives as a whole in harmony, and to increase the efficiency of our processes to an internationally competitive level in line with the continuous improvement approach.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BÖLÜM – 1: GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, Levent Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca "LEVENT KİMYA" veya "Şirket" olarak anılacaktır) açısından büyük önem arz etmekte olup, Şirketin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda LEVENT KİMYA bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, LEVENT KİMYA bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Şirket yetkililerinin, merkez ofis ve üretim tesisi ziyaretçilerinin, LEVENT KİMYA'nın ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve LEVENT KİMYA'nın bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir.

İlgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için LEVENT KİMYA tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika'da kişisel verilerin işlenmesinde LEVENT KİMYA'nın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVK Kurulu") düzenlemelerine uygun davranma,
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

Politikanın Amacı

Bu Politika'nın temel amacı, LEVENT KİMYA tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, LEVENT KİMYA'nın ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Kapsam

İşbu Politika; , LEVENT KİMYA bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, LEVENT KİMYA bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Şirket yetkililerinin, merkez ofis ve üretim tesisi ziyaretçilerinin, LEVENT KİMYA'nın ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve LEVENT KİMYA'nın bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika LEVENT KİMYA tarafından düzenlenerek 10.04.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Politika LEVENT KİMYA'nın internet sitesinde yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

LEVENT KİMYA, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVK Kanunu) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

LEVENT KİMYA tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu'nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şu şekildedir;

• Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, Şirket içerisinde kurulu olan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
• Alınan teknik önlemler düzenli olarak Şirket içerisindeki ilgiliye raporlanmaktadır.
• Özellikle bilgi işlem alanında yeterli bilgi düzeyine sahip uzman personel istihdam edilmiş durumdadır.

İdari tedbirler ise aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;

• Şirket çalışanları, KVK Mevzuatı ve kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi konularında bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
• LEVENT KİMYA tarafından yürütülmekte olan tüm faaliyetler detaylı olarak KVK Kanunu özelinde analiz edilmekte, yapılan analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler kapsamında kişisel veri işleme durumları ortaya konulmaktadır.
• Şirket bünyesinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVK Kanunu'nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
• Hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için ise gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
• LEVENT KİMYA ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Önlenmesi İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

LEVENT KİMYA, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar, KVK Kurulu'nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şöyledir;

• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
• Kişisel verilere erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir.
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik denetimleri düzenlenmekte ve tespit edilen açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

Hukuka aykırı erişimin önlenmesi için alınan başlıca idari tedbirler ise şu şekildedir;

• Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
• Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
• LEVENT KİMYA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

LEVENT KİMYA, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar, KVK Kurulu'nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda LEVENT KİMYA tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmıştır;

• Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
• Teknik konularda uzman personel istihdam edilmiştir.
• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta ve risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için Şirket bünyesinde alınan başlıca idari tedbirler ise şu şekildedir;

• Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
• Dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin ek protokol ve taahhütler imzalanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

LEVENT KİMYA, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili yöneticilere ve departmanlara raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

LEVENT KİMYA, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu'na bildirilmesini sağlayan Şirket içi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu'nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Veri Sahibinin Taleplerini İletebileceği Metotların Üretilmesi ile Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi

LEVENT KİMYA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak LEVENT KİMYA'ya iletmeleri durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, LEVENT KİMYA tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

LEVENT KİMYA tarafından, KVK Kanunu ile "özel nitelikli" olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, LEVENT KİMYA tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve LEVENT KİMYA bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Şirket Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

LEVENT KİMYA, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda LEVENT KİMYA'nın iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

LEVENT KİMYA'nın iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Şirket yetkililerine raporlanmaktadır. LEVENT KİMYA bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bununla birlikte LEVENT KİMYA, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

LEVENT KİMYA; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda LEVENT KİMYA, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

LEVENT KİMYA; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, LEVENT KİMYA tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman LEVENT KİMYA'ya başvurabilmektedirler. Bu kapsamda alınan başvurular, LEVENT KİMYA'nın konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

LEVENT KİMYA, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirket bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu ticari ve işletmesel faaliyetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir. LEVENT KİMYA tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta ve belirlenmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

LEVENT KİMYA, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler LEVENT KİMYA tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

LEVENT KİMYA, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda LEVENT KİMYA, veri sorumlusuna ilişkin tanıtıcı bilgiler, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu'nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında "bilgi talep etme" de sayılmıştır. Bu kapsamda LEVENT KİMYA, Anayasa'nın 20. ve KVK Kanunu'nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi'nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

LEVENT KİMYA, kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak ve yükümlülük olduğunun farkındadır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. LEVENT KİMYA işte bu doğrultuda ve Anayasa'ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak KVK Kanunu'nun 5/2 fıkrasında ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

LEVENT KİMYA tarafından, KVK Kanunu ile "özel nitelikli" olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu'nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu'na uygun bir biçimde LEVENT KİMYA tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

LEVENT KİMYA hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda Şirket, KVK Kanunu'nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

LEVENT KİMYA meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
• Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
• LEVENT KİMYA‘nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
• Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
• Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, LEVENT KİMYA'nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

LEVENT KİMYA gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

LEVENT KİMYA hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirket tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu'nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. LEVENT KİMYA bu doğrultuda KVK Kanunu'nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

BÖLÜM – 4: KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

LEVENT KİMYA bünyesinde; Şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu'nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu'nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Kimlik bilgisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. veriler.
İletişim bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon verisi: Seyahat verileri, uçak bileti ve otel rezervasyonları, araç takip sistemi gibi bilgiler
Güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. veriler.
Finansal bilgiler: Kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi, imza sirküleri gibi veriler.
Görsel/İşitsel bilgiler: Fotoğraf ve kamera kayıtları.
Özlük bilgileri: LEVENT KİMYA ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Özel nitelikli kişisel veriler: Çalışanların sağlık raporları, biyometrik verileri, kan grubu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması zorunlu olan raporlar, ağır işlere yönelik mevzuatta toplanması öngörülmüş olan belgeler vb.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

LEVENT KİMYA, KVK Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

• Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin LEVENT KİMYA'nın ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Kişisel verilerinizin LEVENT KİMYA tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Kişisel verilerinizin işlenmesinin LEVENT KİMYA'nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde LEVENT KİMYA tarafından işlenmesi,
• Kişisel verilerinizin LEVENT KİMYA tarafından işlenmesinin LEVENT KİMYA'nın veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla LEVENT KİMYA'nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda LEVENT KİMYA, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Etkinlik ve oryantasyon yönetimi,
• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
• LEVENT KİMYA istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
• Şirketin hukuk işlerinin icrası/takibi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
• Talep ve şikâyet yönetimi,
• LEVENT KİMYA yerel ve global prosedürlerinin ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• LEVENT KİMYA'nın itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak LEVENT KİMYA tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

LEVENT KİMYA, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

LEVENT KİMYA KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilmektedir:

• LEVENT KİMYA iş ortaklarına,
• LEVENT KİMYA tedarikçilerine,
• LEVENT KİMYA şirket yetkililerine,
• Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

BÖLÜM – 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
LEVENT KİMYA'nın Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde ve Kanun'un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde LEVENT KİMYA'nın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda LEVENT KİMYA ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

LEVENT KİMYA ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. LEVENT KİMYA tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
İhtiyaç Duyulduğunda Dışarıdan Hizmet Alınarak Güvenli Olarak Silme:  LEVENT KİMYA ihtiyaç duyduğu hallerde bünyesinde işlenen kişisel verilerin kendisi adına silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. LEVENT KİMYA, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kanun'un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. LEVENT KİMYA tarafından tercih edilen anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır;

• Maskeleme,
• Toplulaştırma,
• Veri Türetme,

BÖLÜM – 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

LEVENT KİMYA, Kanun'un 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Şirket, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun'un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun'un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun'un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
• Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu'nu doldurup imzalayarak LEVENT KİMYA'ya olarak iletebileceklerdir:

http://www.leventkimya.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile "Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde No:12 07190, Döşemealtı, Antalya, Türkiye" adresine iletilmesi,
• KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca LEVENT KİMYA'ya daha önce bildirilen ve LEVENT KİMYA'nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle leventkimya@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurulara Verilecek Cevaplar

LEVENT KİMYA'ya yalnızca LEVENT KİMYA'nın Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, LEVENT KİMYA'nın doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların LEVENT KİMYA'ya değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini LEVENT KİMYA'ya iletmesi durumunda LEVENT KİMYA, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzun niteliğine göre, talebinize CD ve flash bellek gibi kayıt ortamları aracılığıyla cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler

LEVENT KİMYA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. LEVENT KİMYA, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

LEVENT KİMYA, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
• Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
• Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
• Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
• Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.